Положення про клуб випускників

Положення

про Клуб випускників

Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи

Національного банку України (м. Київ)

 

 

                         

ПОЛ СУЯ 2009

 

 

Розроблено:

Погоджено:

Затверджено:

Провідний фахівець Інституту магістерської і після дипломної освіти

Бордюг В.В.

 

Проректор з навчально-виховної роботи

Хоружий Г. Ф.

Представник керівництва з якості

Семів А.Р.

Провідний юрисконсульт

Полухіна О.Л.

Ректор

Смовженко Т.С.

 

Підпис:

 

Підпис:

 

Підпис:

 

Підпис:

 

 

Дата: 10.01.2009

Дата: 14.01.2009

Дата: 12.02.2009

Видання: 1

Чинний з 12.02.2009

Примірник контрольний

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення……………………………………..............................

3

2. Мета, завдання та напрямки діяльності Клубу випускників …………...

3

3. Склад та структура Клубу випускників ………………….………...……

5

4. Права і обов’язки членів Клубу випускників ……………......…………

6

5. Порядок проведення засідань Клубу випускників ……………...………

7

Лист реєстрації змін………………………………………...……………......

8

Лист ознайомлення…………………...………………………………………

9

 

 

 1. Загальні положення

 

 • 1. Клуб випускників Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) (далі – Клуб випускників) є добровільною організацією, яка об'єднує випускників, викладачів та друзів Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ) (далі – Університет), створена і діє відповідно до Конституції, чинного законодавства України та даного положення.
 • 2. Клуб випускників створений і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
 • 3. Клуб випускників є постійно діючою організацією, яка надає організаційні та консультаційні послуги студентам та випускникам Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України щодо підтримки діяльності Університету, сприяння працевлаштуванню і професійному ростові випускників, організації зустрічей випускників, надання даних і сприяння обмінові інформацією про їх місце роботи, успіхи і досягнення.

 

 1. Мета, завдання та напрямки діяльності Клубу випускників

 

2.1. Мета діяльності Клубу випускників:

 • сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів розвитку Університету;
 • об'єднання зусиль випускників Університету усіх поколінь та друзів Університету щодо збереження та примноження його традицій і духовних цінностей;
 • захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів;
 • сприяння розвитку банківництва в Україні, дотримання принципів морального кодексу банкіра.

2.2. Головними завданнями Клуб випускників є:

 • формування позитивного іміджу Університету та підвищення його престижу як єдиного профільного банківського університету ІV рівня акредитації;
 • збереження та забезпечення наступності традицій та духовних цінностей різних поколінь випускників Університету;
 • сприяння самореалізації і професійному зростанню випускників Університету та їх кар’єрному просуванню;
 • створення умов для спілкування випускників, студентів та викладачів Університету, забезпечення інформаційного обміну між випускниками;
 • сприяння професійній орієнтації і добору обдарованої молоді для вступу до Університету;
 • сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців;
 • створення сприятливих умов для гармонійного розвитку студентів і діяльності студентського самоврядування Університету;
 • надання методичної, консультативної допомоги і підтримки членам Клубу випускників, а також викладачам, працівникам та студентам Університету;
 • створення банку даних про випускників Університету для встановлення і розвитку зв'язків, обміну інформацією і сприяння у працевлаштуванні;
 • участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, круглих столів, навчально-методичних заходів, симпозіумів, презентацій;
 • сприяння організації працевлаштування та кар’єрному просуванню випускників Університету;
 • розширення ділових зв'язків Клубу випускників з банками, фінансовими установами і їхніми об’єднаннями та відповідними міжнародними організаціями;
 • зміцнення співпраці Університету з іншими вищими навчальними закладами, Клубами випускників України та інших держав.

2.3. Основні напрямки роботи Клуб випускників:

 • збір та поповнення iнформацiї про випускників (надсилання анкет та обробка отриманих результатів тощо);
 • допомога випускникам у налагодженні контактів з колишніми однокурсниками (подача iнформацiї на сайт випускників Університету, надання iнформацiї електронною поштою та по телефону);
 • органiзацiя та проведення зустрічей випускників;
 • проведення семiнарiв, тематичних лекцій для випускників;
 • розробка та реалiзацiя проектів спільно з випускниками;
 • співпраця з друкованими виданнями Університету та його інститутів, Національного банку України;
 • iнформацiйна робота зі студентами випускних курсів щодо дiяльностi Клубу випускників.

2.4. Клуб випускників може надавати пропозиції Вченій раді Університету щодо удосконалення навчальних планів та робочих навчальних програм конкретних дисциплін при підготовці фахівців з відповідних спеціальностей.

2.5. Клуб випускників може проводити вузькоспеціалізовані навчальні тренінги, круглі столи для студентів конкретних спеціальностей з метою обговорення окремих актуальних фахових тем.

2.6. Клуб випускників сприяє у працевлаштуванні випускників.

2.7. Клуб випускників сприяє організації проведення наукових конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів навчально-наукового характеру та залученню до участі в них випускників Університету різних років.

 

 1. Склад та структура Клубу випускників

   3.1. Клуб випускників формується з випускників і працівників Інституту магістерської та післядипломної освіти.

3.2. Членство в Клубі випускників набувається на добровільних засадах.

3.3. Члени Клубу випускників виконують покладені на них функції на безоплатній та позаштатній основі.

3.4. Почесними членами Клубу випускників можуть бути особи, які були випускниками іншого навчального закладу, але які надають інформаційну, консультативну, матеріальну та інші види допомоги у роботі Клубу випускників.

3.5. Керівним органом Клубу випускників є Правління Клубу випускників, до складу якого входять Президент Клубу випускників, Відповідальний секретар Клубу випускників та координатори Клубу випускників – представники Інституту магістерської та післядипломної освіти.

3.6. Правління Клубу випускників:

 • обирає зі свого складу Президента та Відповідального секретаря Клубу випускників;
 • обговорює та затверджує план роботи Клубу випускників, організовує її діяльність та проведення основних заходів Клубу випускників;
 • організовує та проводить зустрічі випускників.

3.7. Президент та Відповідальний секретар Клубу випускників обираються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

3.8. Президент Клубу випускників:

 • головує на засіданнях Правління Клубу випускників та організовує його роботу;
 • виступає від імені Клубу випускників, представляє Клуб випускників у відносинах з органами державної влади, юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
 • веде ділове листування від імені Клубу випускників;
 • здійснює інші заходи, пов'язані з поточним керівництвом Клубу випускників.

3.9. Пропозиції щодо висунення претендентів на посаду Президента Клубу випускників можуть ініціюватись як Університетом, так і членами Клубу випускників.

3.10. Відповідальний секретар Клубу випускників:

-   здійснює організаційну роботу щодо якісного проведення засідань Клубу випускників;

-   веде протоколи засідань Клубу випускників;

-   організовує підготовку проектів документів;

-   організовує наповнення і оновлення сторінки Клубу випускників на сайті Університету;

-  здійснює контроль за виконанням планів і рішень Правління Клубу випускників.

3.11. Правління Клубу випускників може обирати також заступників Президента Клубу випускників за функціональним розподілом та делегувати їм частину повноважень.

3.12. Правління Клубу випускників має право усунути за підсумками річної роботи від членства в Клубі випускників осіб, які не брали активної участі у її роботі, а також які не з’являлись на понад 50% проведених засідань та заходів.

3.13. Усі члени Клубу випускників можуть рекомендувати Президенту Клубу випускників нових кандидатів на членство у його Правлінні.

 

 1. Права і обов’язки членів Клубу випускників

 

4.1. Члени Клубу випускників мають право:

 • висувати кандидатів, вибирати і бути обраним до Правління Клубу випускників;
 • брати участь у діяльності Клубу випускників;
 • бути учасниками загальних зборів членів Клубу випускників, брати участь в обговоренні питань діяльності Клубу випускників і реалізації його завдань;
 • вносити пропозиції і проекти в усі структури Клубу випускників з питань, які пов'язані з його діяльністю;
 • брати участь в обговоренні всіх питань, що розглядаються, як до, так і після ухвалення рішень;
 • отримувати будь-яку інформацію про діяльність Клубу випускників;
 • отримувати оперативну інформацію про зміни у навчальній, науковій, виховній, адміністративній та інших сферах діяльності Університету;
 • за дорученням Правління Клубу випускників представляти його інтереси та виступати від його імені, використовувати символіку Клубу випускників;
 • обговорювати будь-яке питання, що стосується їх прав і обов'язків;
 • добровільно вийти з Клубу випускників;
 • звертатися до Правління Клубу випускників з питаннями, пропозиціями, проханнями, які належать до її компетенції, отримувати відповіді на них;
 • брати участь у формуванні робочих груп для реалізації програмних проектів Клубу випускників.

4.2. Члени Клубу випускників зобов’язані:

-    дотримуватися норм даного Положення та основних документів Університету;

-    активно працювати над реалізацією завдань діяльності Клубу випускників;

-   своєчасно виконувати рішення та плани Правління Клубу випускників.

 

 1. Порядок проведення засідань Клубу випускників

5.1. Правління Клубу випускників збирається на свої засідання за самостійно встановленим графіком, але не менше 2 разів на рік.

5.2. Загальні збори членів Клубу випускників проводяться за самостійно встановленим графіком, але не менше 1 разу на рік.

5.3. Засідання Правління Клубу випускників та скликання загальних зборів членів Клубу випускників можуть бути ініційовані як членами Клубу випускників, так і Університетом.

5.4. Засідання загальних зборів членів Клубу випускників та Правління Клубу випускників оформлюється відповідними протоколами, що містять ухвали рекомендаційного характеру.

 

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

 

Дата

Номер зміни

Хто вніс

Короткий зміст

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

 

П.І.Б.

Посада

Дата

Підпис