Перелік документів для вступу

dok do vstup

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки у паперовій формі:
 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Інститутах Університету та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • для реалізації права на зарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VI Умов прийому;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.

Вступники можуть      подати       до     семи  заяв  на      місця  державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Усі інші  категорії  вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною (Відбірковою) комісією Інститутів Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства  освіти  і  науки  України  від 11 жовтня 2018 року № 1096.

Інститути Університету створюють консультаційні центри при Відбіркових комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку  передачі  органами  реєстрації  інформації  до  Єдиного  державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

Заява          в        паперовій  формі         подається   вступником         особисто до Відбіркової комісії Інституту Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Відбіркової комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання.

 

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і  на  участь  у  конкурсі  на  місця  за  кошти  фізичних  та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіональним бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують  на  участь  у  конкурсі  виключно  за  кошти  фізичних  та/або юридичних осіб.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Під    час    подання     заяви в        паперовій  формі         вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на  участь  у  конкурсі  за  результатами  вступних  іспитів  та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології» (за наявності).

 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають  на  територіях,  де  органи  державної  влади  тимчасово  не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні  та  поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології»  на основі ступеня бакалавра);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • папку-швидкозшивач картонний (для формування особової справи вступника).

 

dok do vstup

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки у паперовій формі:
 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Інститутах Університету та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • для реалізації права на зарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VI Умов прийому;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.

Вступники можуть      подати       до     семи  заяв  на      місця  державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Усі інші  категорії  вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною (Відбірковою) комісією Інститутів Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства  освіти  і  науки  України  від 11 жовтня 2018 року № 1096.

Інститути Університету створюють консультаційні центри при Відбіркових комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку  передачі  органами  реєстрації  інформації  до  Єдиного  державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

Заява          в        паперовій  формі         подається   вступником         особисто до Відбіркової комісії Інституту Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Відбіркової комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання.

 

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і  на  участь  у  конкурсі  на  місця  за  кошти  фізичних  та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіональним бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують  на  участь  у  конкурсі  виключно  за  кошти  фізичних  та/або юридичних осіб.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Під    час    подання     заяви в        паперовій  формі         вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на  участь  у  конкурсі  за  результатами  вступних  іспитів  та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології» (за наявності).

 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають  на  територіях,  де  органи  державної  влади  тимчасово  не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні  та  поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології»  на основі ступеня бакалавра);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • папку-швидкозшивач картонний (для формування особової справи вступника).

 

Контакти Приймальної комісії Університету банківської справи

Відповідальний секретар

Конах Анна Іванівна

вул. Андріївська,1, м. Київ, 04070 Телефон:+38 (044) 425-95-67Контакти Відбіркових комісій інститутів ДВНЗ «Університет банківської справи»

Інститут банківських технологій та бізнесу

вул. Андріївська, 1, м. Київ

тел.: +38 (044) 425-95-67 ;  +38 (044) 463-69-47

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»ДВНЗ «Університет банківської справи»

вул.В.Чорновола, 164, м. Черкаси

тел.: +38 (0472) 71-99-42

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»ДВНЗ «Університет банківської справи»

проспект Перемоги, 55, м. Харків

тел.: +38 (057) 338-55-81; (057)337-99-95: (093) 122-11-58, (099) 615-67-01

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»ДВНЗ «Університет банківської справи»

проспект Шевченка, 9, м. Львів

тел. +38 (067) 280-84-84

тел. (032) 297-72-32

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.